Wołomińska Rada Seniorów ma swój zarząd

Znamy już skład nowej Wołomińskiej Rady Seniorów

Trwa nabór do Wołomińskiej Rady Seniorów 2018-2021

Wołomin ma swoją Strategię Polityki Senioralnej

Senior to Pasja!

Zapraszamy na Międzypokoleniowy Rajd Rowerowy

II Międzypokoleniowa Wołomińska Potańcówka za nami

Wołomińska Rada Seniorów na spotkaniu w Pruszkowie

Wesołego Alleluja!

Rozpoczęły się „Kulturalne wtorki w klubie seniora SŁONECZNA”

O Radzie Seniorów

Wołomińska Rada Seniorów działa na podstawie Ustawy o Samorządzie Gminnym , która jasno wskazuje w art. 5c:

1. Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
2. Rada gminy, z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych
środowisk, może utworzyć gminną radę seniorów.

Uchwałą Nr XXXVIII-66/2014 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 maja 2014 roku powołano Wołomińską Rade Seniorów, która swa działalność rozpoczęła w październiku 2014 r.

 

Rada działa w następujących obszarach

 1. zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów,
 2. wspieranie aktywności ludzi starszych,
 3. profilaktyka i promocja zdrowia seniorów,
 4. przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu,
 5. rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury,
 6. wspieranie i upowszechnianie różnorodnych form edukacji seniorów.

Do zadań Rady należy

 1. ścisła współpraca z władzami Gminy Wołomin przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych z terenu Gminy,
 2. inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz wytyczenie zakresu ustalenia priorytetowych  zadań w perspektywie krótko i długookresowej,
 3. bieżące monitorowanie i raportowanie Burmistrzowi Wołomina o potrzebach wołomińskich seniorów,
 4. wydawanie   opinii   i   formułowanie   wniosków,   służących   rozwojowi   działalności   na   rzecz seniorów,
 5. informowanie społeczności gminy o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,
 6. umacnianie   międzypokoleniowych   więzi   społecznych,   współpracy,   dialogu   i   zrozumienia pomiędzy generacjami,
 7. niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,
 8. upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, ale także potrzebach i oczekiwaniach, a więc konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez
  władze lokalne, w tym  w szczególności na jakość wszelkich usług, oferowanych z myślą o seniorach
 9. prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia współpracy Gminy Wołomin ze środowiskiem Seniorów
 10. zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego przygotowywanych przez Burmistrza Wołomina i Radę Miejską w Wołominie, dotyczących w szczególności sytuacji seniorów

 

Zobacz więcej: